GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Regulamin Grodziskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2024

Dyrektora Biblioteki

z dnia 30.01.2024 r.

 

REGULAMIN

GRODZISKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Grodzisku Wielkopolskim

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz jej filii na os. Wojska Polskiego, w Kąkolewie i w Ptaszkowie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) bibliotece – należy przez to rozumieć Grodziską Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Wielkopolskim wraz z filiami w dalszej części Regulaminu nazywaną GBP,

b) wypożyczalni – należy przez to rozumieć Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz wypożyczalnię w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach,

c) czytelni – należy przez to rozumieć Czytelnię Główną oraz kąciki czytelnicze w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży i w filiach,

d) filii – należy przez to rozumieć filie biblioteczne na os. Wojska Polskiego, w Kąkolewie i Ptaszkowie

e) materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć wszystkie zbiory książkowe, multimedialne, czasopisma oraz zbiory specjalne,

f) użytkowniku/czytelniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze zbiorów i usług GBP,

g) dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby.

 

§ 2

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług

 

 1. Ze zbiorów i usług GBP można korzystać w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomości.
 2. Ze zbiorów i usług GBP korzystać mogą wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem usług określonych w Wykazie usług i opłat – (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)
 4. Materiały biblioteczne wypożyczane są na zewnątrz oraz udostępniane na miejscu w czytelniach.
 5. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków i napojów alkoholowych, wprowadzania zwierząt oraz prowadzenia rozmów telefonicznych w sposób zakłócający spokój innych użytkowników.
 6. Zabrania się przebywania na terenie biblioteki i korzystania ze zbiorów i usług
  biblioteki osobom w rażący sposób zakłócającym spokój, będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź nie przestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zasady korzystania z wypożyczalni

 

 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z wypożyczalni jest identyfikująca użytkownika Karta Czytelnika.
 2. Właściciel Karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie. Uprawnień wynikających z jej posiadania nie wolno odstępować innej osobie.
 3. Właściciel Karty Czytelnika zobowiązany jest chronić ją przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 4. Zagubienie lub kradzież Karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece osobiście lub telefonicznie.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą Kartę Czytelnika do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży,
 6. Właściciel Karty Czytelnika zobowiązany jest zawiadamiać Bibliotekę o zmianach danych osobowych podanych przy rejestracji.
 7. Warunkiem otrzymania Karty Czytelnika uprawniającej do wypożyczania materiałów bibliotecznych jest:                                                                                                                                   a) wypełnienie karty zapisu w bibliotece lub poprzez formularz rejestracyjny.                                                                                                                                                                                        b) okazanie aktualnego dokumentu tożsamości dla sprawdzenia zgodności podanych w karcie zapisu danych,                                                                                                                            c) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i potwierdzenie zobowiązania do jego przestrzegania.
 8. Z Wypożyczalni dla Dorosłych korzystać mogą osoby pełnoletnie i młodzież po ukończeniu 15 roku życia.
 9. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Otrzymana Karta Czytelnika uprawnia do korzystania z materiałów bibliotecznych zgromadzonych we wszystkich działach i bibliotecznych filiach.
 11. W wypożyczalniach czytelnik ma wolny dostęp do półek ze zbiorami.
 12. Wypożyczane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 13. Limit wypożyczeń dla jednego czytelnika wynosi 5 książek lub audiobooków.
 14. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych woluminów.
 15. Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 16. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników
 17. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 15 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 18. Czytelnik może osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu składać zamówienia aktualnie wypożyczonych książek i dokonywać rezerwacji.
 19. Czytelnik ma prawo wglądu do umieszczonych w bibliotecznym systemie komputerowym informacji o stanie swojego konta, tj. ilości wypożyczonych i
  zamówionych książek, terminach ich zwrotu, naliczonych karach, a także prawo wglądu do umieszczonych w nim danych osobowych i ich modyfikowania.
 20. Za pośrednictwem Internetu czytelnik może zapisać się do biblioteki wypełniając formularz rejestracyjny, a także samodzielnie zarządzać swoim kontem m. in. sprawdzając jego stan i dokonując przed upływem terminu zwrotu prolongaty wypożyczeń.
 21. Zarządzając swoim kontem przez Internet czytelnik zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło dostępowe i nie udostępniać go osobom trzecim.
 22. Zarezerwowana przez czytelnika książka winna być odebrana w ciągu 3 dni. Po upływie tego terminu powraca do bibliotecznego obiegu.

 

§ 4

Zasady korzystania z czytelni

 

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, regionalnych zbiorów specjalnych, prasy bieżącej, archiwalnych roczników gazet i czasopism.
 2. Użytkownik korzystający ze zbiorów czytelni zobowiązany jest do okazania Karty Czytelnika lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odnotowania faktu korzystania ze zbiorów w Rejestrze odwiedzin w Czytelni (Załącznik Nr 2 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)
 3. Ze zbiorów czytelni korzysta się na miejscu.
 4. W wyjątkowych sytuacjach książki z księgozbioru podręcznego czytelni, a także czasopisma bieżące mogą być, na podstawie aktualnej Karty Czytelnika, wypożyczone na zewnątrz na warunkach określonych przez bibliotekarza.
 5. Z księgozbioru podręcznego, zbiorów regionalnych oraz archiwalnych gazet i
  czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Książki z księgozbioru Czytelni wypożyczane są wyłącznie zarejestrowanym
  czytelnikom GBP, posiadającym aktywne konto biblioteczne.
 7. Jednorazowo na zewnątrz wypożyczyć można maksymalnie 3 pozycje książkowe na okres 7 dni.
 8. Ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki na zewnątrz należy do bibliotekarza. Pracownik biblioteki może odmówić wypożyczenia książki na zewnątrz lub wyznaczyć krótszy termin jej wypożyczenia.

 

§ 5

Zasady korzystania ze zbiorów Ośrodka Wiedzy Regionalnej

 

 1. Ze zbiorów Ośrodka Wiedzy Regionalnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani po okazaniu Karty Czytelnika lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odnotowania faktu korzystania ze zbiorów w Rejestrze odwiedzin w Czytelni. (Załącznik Nr 2 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)
 2. Zbiory Ośrodka Wiedzy Regionalnej udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej
 3. Istnieje możliwość odpłatnego wykonania reprodukcji wybranych dokumentów z zastrzeżeniem dokumentów określonych w pkt.5
 4. Wysokość opłat określa Wykaz usług i opłat (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)
 5. Nie wykonuje się reprodukcji dokumentów pochodzących sprzed 1945 roku oraz dokumentów zniszczonych i uszkodzonych.
 6. Zabronione jest samodzielne reprodukowanie dokumentów poprzez ich
  fotografowanie lub filmowanie bez zgody Dyrektora GBP.
 7. Możliwe jest użyczanie zbiorów Ośrodka Wiedzy Regionalnej na wystawy organizowane przez inne instytucje. Każdorazowo decyzję o ich użyczeniu podejmuje Dyrektor GBP.

 

§ 6

Książka na telefon

 

 1. Z usługi Książka na telefon mogą korzystać czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. W ramach usługi Książka na telefon biblioteka nieodpłatnie dostarcza książki do domów czytelników na terenie miasta.
 3. Czytelnikom korzystającym z usługi Książka na telefon wypożycza się książki na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 7

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

 1. Na życzenie czytelnika biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada w swoich zbiorach. Obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych prowadzi Wypożyczalnia dla Dorosłych.
 2. Z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać można w czasie i na warunkach określonych przez bibliotekę wypożyczającą.
 3. Czytelnik korzystający z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych zobowiązany jest do pokrycia kosztów obsługi tych wypożyczeń w wysokości określonej w Wykazie usług i opłat (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)

 

§ 8

Odpowiedzialność użytkowników

 

I. Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad terminy określone w §3. pkt 15 biblioteka wysyła upomnienia z wezwaniem do ich zwrotu.
 2. Po wysłaniu upomnienia z wezwaniem do zwrotu wypożyczonych książek
  następuje blokada konta czytelnika. Po zwrocie książek i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 3. Po wysłaniu upomnienia z wezwaniem do zwrotu wypożyczonych książek
  naliczana jest opłata, której wysokość określa Wykaz usług i opłat (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim)
 4. Jeżeli pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę czytelnik odmawia zwrotu
  wypożyczonych książek, uiszczenia należnych opłat bądź nie odpowiada na
  pisemne wezwania do wyjaśnienia sytuacji, biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych i otoczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych należytą troską tak, by nie uległy zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem . Zauważone uszkodzenia powinny być   odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania lub uiścić opłatę w wysokości określonej w Wykazie usług i opłat (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim).
 5. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
 6. Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Biblioteki należności.
 7. Na każdą wpłatę dokonywaną przez czytelnika z tytułu zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 9

Zasady korzystania ze stanowisk czytelni internetowych

 

 1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 2. Biblioteka umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu użytkownikom, którzy przychodzą do Biblioteki z własnym komputerem wyposażonym w kartę sieci bezprzewodowej.
 3. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm.
 4. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 5. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.
 6. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicy po okazaniu dowodu tożsamości w celu wpisania danych do Rejestru odwiedzin w czytelni internetowej według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.
 7. Czytelnicy poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Internetu za zgodą rodziców lub opiekunów.
 8. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
 9. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na własnym nośniku informatycznym.
 10. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera oraz samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i komputera.
 11. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 12. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 13. Opłaty związane z użytkowaniem komputera i Internetu (dokonywanie wydruków), pobierane są według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, (Załącznik Nr 1 Regulaminu GBP w Grodzisku Wielkopolskim).
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 15. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

 

§ 10

Usługi reprograficzne

 

 1. Biblioteka i jej filie wykonuje usługi reprograficzne z materiałów własnych oraz w miarę możliwości czasowych bibliotekarza z materiałów powierzonych , o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz 2509)
 2. Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa Wykaz usług i opłat, stanowiący Załącznik nr 1
 3. Użytkownik może wykonać fotograficzną lub filmową kopię w/w wydawnictw za pomocą własnego sprzętu cyfrowego po otrzymaniu zgody dyrektora Biblioteki.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Dane osobowe czytelników i użytkowników gromadzone w bibliotecznym systemie komputerowym i w sposób tradycyjny podlegają ścisłej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane są wyłącznie do realizacji celów statutowych biblioteki.
 2. Osoby korzystające ze zbiorów i usług GBP zobowiązane są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w placówkach Biblioteki lub na jej stronie internetowej www.bibliotekagrodzisk.pl) i ich przestrzegania.
 3. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
 4. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, lub w szczególnie drastycznych przypadkach (np. kradzieże, akty wandalizmu) na stałe pozbawione prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim.
 5. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim w godzinach urzędowania.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 roku

 

 

Grodzisk Wielkopolski 30.01.2024 r.

 

Załącznik Nr 1   WYKAZ USŁUG I OPŁAT 

Załącznik Nr 2   REJESTR ODWIEDZIN W CZYTELNI  

Załącznik Nr 3    REJESTR ODWIEDZIN W CZYTELNI INTERNETOWEJ