GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział Udostępniania

Pracownicy: Małgorzata Cybal, Agnieszka Tulińska

 

tel 612271286

 

e-mail: wypozyczalnia@bibliotekagrodzisk.pl

 

 

1. Do podstawowych zadań działów udostępniania należy:

 

 

1) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Grodziskiej Biblioteki Publicznej,

 

2) Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,

 

3) Dbałość o stan zbiorów bibliotecznych, ich aktualność i prawidłową strukturę,

 

4) Ewidencja użytkowników,

 

5) Prowadzenie statystyki dziennej czytelników i wypożyczeń

 

6) Zbieranie dezyderatów od czytelników i przekazywanie ich do Działu Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów,

 

7) Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz właściwej dokumentacji w tym zakresie,

 

8) Przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich zabezpieczenie, ochrona i konserwacja,

 

9) Prowadzenie selekcji zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami,

 

10) Prowadzenie postępowania służącego odzyskiwania niezwróconych zbiorów bibliotecznych, pobieranie opłat regulaminowych,

 

11) Inicjowanie i organizowanie działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i usług Biblioteki,

 

12) Udzielanie porad czytelniczych oraz świadczenie usług informacyjnych,

 

13) Prowadzenie działalności upowszechniających gromadzone zbiory,

 

14) Prowadzenie magazynu zbiorów bibliotecznych.

 

 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych realizowane jest przez następujące komórki organizacyjne:

 

1) Dział Udostępniania Książek dla Dorosłych

 

2) Dział Informacyjno – Bibliograficzny i Wiedzy o Regionie

 

3) Oddział dla Dzieci i Młodzieży

 

4) Filie biblioteczne:

 

a) Filia os. Wojska Polskiego

b) Filia w Kąkolewie

c) Filia w Ptaszkowie