GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Grodziska Biblioteka Publiczna span>zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Grodziskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12.02 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2021-04-10 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Adamski.., mail: dyrektor@bibliotekagrodzisk.pl.. Kontaktować można się także telefonicznie: 61 2271285 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

SIEDZIBA – BIBLIOTEKA GŁOWNA: Grodziska Biblioteka Publiczna mieści się na parterze budynku CK Rondo przy ul. Kolejowe 12, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Miejsca parkingowe: parking ogólnodostępny obok budynku. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych jednakże istnieje możliwość skorzystania z toalety CK Rondo Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – pracownik wypożyczalni przeszedł kurs podstaw języka migowego – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: dyrektor@bibliotekagrodzisk.pl

 

FILIA OS. WOJSKA POLSKIEGO: Filia Grodziskiej Biblioteka Publiczna na os. Wojska Polskiego mieści się w odrębnym budynku na os. Wojska Polskiego 21/G, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Miejsca parkingowe: parking ogólnodostępny obok budynku. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się na poziomie gruntu z podjazdem dla wózków. Dostępność komunikacyjna budynku: Parter zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wejście na półpiętro odbywa się schodami bez możliwości dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Toaleta ogólnodostępna dla użytkowników znajduje się w podpiwniczeniu budynku i jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: dyrektor@bibliotekagrodzisk.pl

 

FILIA PTASZOWO: Filia Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Ptaszkowie mieści się na parterze budynku szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Miejsca parkingowe: parking ogólnodostępny obok budynku. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Dostępność komunikacyjna budynku: Parter zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Toaleta ogólnodostępna dla użytkowników, dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: dyrektor@bibliotekagrodzisk.pl

 

FILIA KĄKOLEWO: Filia Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Kąkolewie mieści się na pierwszym piętrze budynku szkoły Podstawowej w Kakolewie Miejsca parkingowe: parking ogólnodostępny obok budynku. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Obsługa osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim poprzez przywołanie bibliotekarza. Dostępność komunikacyjna budynku: Brak dostępności dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: dyrektor@bibliotekagrodzisk.pl